کمیسیون فن یمهندسی یک:

رشته های مربوطه:

  • مهندسی عمران- کلیه گرایش ها
  • مهندسی مکانیک- کلیه گرایش ها
  • مهندسی معدن- کلیه گرایش ها
  • مهندسی شیمی- کلیه گرایش ها
  • مهندسی پلیمر- کلیه گرایش ها
  • سایر رشته های مهندسی