کمیسیون فنی و مهندسی دو

رشته های مربوطه:

  • مهندسی برق- کلیه گرایش ها
  • مهندسی کامپیوتر- کلیه گرایش ها
  • مهندسی هسته ای- کلیه گرایش ها