کمیسیون علوم پایه

رشته های مربوطعه:

  • ریاضی- کلیه گرایش ها
  • فیزیک- کلیه گرایش ها
  • شیمی- کلیه گرایش ها
  • ژئوفیزیک- کلیه گرایش ها
  • زمین شناسی- کلیه گرایش ها