کمیسیون کشاورزی و زیست شناسی 

رشته های مربوطه:

  • کشاورزی- کلیه گرایش ها
  • دامپروری- کلیه گرایش ها
  • زیست شناسی- کلیه گرایش ها