Avatar
دکتر محمد مهدی فقیه (استادیار )
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر / گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
  • رشته: مهندسی کامپیوتر _ نرم افزار
  • شماره اتاق:
  • تلفن :
  • ایمیل: mehdi.faghih [AT] gmail.com
  • رزومه: فارسی
  • وب سایت:
 
مقطع دانشگاه رشته گرایش سال شروع سال پایان عنوان پایان نامه
کارشناسی شهید باهنر کرمان علوم کامپیوتر علوم کامپیوتر 1381 1386
کارشناسی ارشد شهید بهشتی تهران مهندسی کامپیوتر نرم افزار 1386 1388
دکترا شهید بهشتی تهران مهندسی کامپیوتر نرم افزار 1388 1392
عنوان توضیحات تصویر
اطلاعاتی درج نشده است
عنوان توضیحات سال
اطلاعاتی درج نشده است