Avatar
دکتر مهدی یوسفیان (دانشیار )
دانشکده شیمی و مهندسی شیمی / گروه آموزشي شيمي
  • رشته: شیمی _ شیمی فیزیک
  • شماره اتاق: 3399-3402
  • تلفن : 034-31623399