تعرفه استفاده از سالن های همایش دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته در سال 1398

مشخصات سالن

یک روز کامل

(ریال)

سالن با ظرفیت 800 نفر

150/000/000

سالن با ظرفیت 300 نفر

100/000/000

سالن با ظرفیت 150 نفر

50/000/0000

سالن با ظرفیت 100 نفر

50/000/0000

فضای نمایشگاهی

100/000/000

تلویزیون شهری

 به ازاء هر ساعت 10/000/000