دکتر محبوبه افضلی

مهندسی کامپیوتر
استادیار
گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

دکتر فاضل شریفی

مهندسی کامپیوتر
استادیار
گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

دکتر محمد مهدی فقیه

مهندسی کامپیوتر
استادیار
گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

دکتر حسن مطلبي

مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
استادیار
گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

دکتر حميدرضا ناجي

مهندسی کامپیوتر
دانشیار
گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

اطلاعیه ها (بایگانی)