دکتر جمال‏ الدین بنی عامریان

ژئوفیزیک
استادیار
گروه آموزشي علوم زمين

دکتر رضا حسن زاده

سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
استادیار
گروه پژوهشي اكولوژي

دکتر سیدهادی دهقان منشادی

ژئوفیزیک
استادیار
گروه آموزشي علوم زمين

دکتر محمدرضا سپهوند

ژئوفیزیک (زلزله شناسی)
استادیار
گروه آموزشي علوم زمين

دکتر مجید شاه پسندزاده

زمین شناسی
دانشیار
گروه آموزشي علوم زمين

دکتر سعیده کشاورز

تکتونیک
استادیار
گروه آموزشي علوم زمين

دکتر ميثم كوركي

لرزه‌شناسی
استادیار
گروه آموزشي علوم زمين

دکتر عليرضا گودرزي

لرزه شناسی
دانشیار
گروه آموزشي علوم زمين

دکتر افسانه نصرآبادي

ژئوفیزیک
دانشیار
گروه آموزشي علوم زمين

اطلاعیه ها (بایگانی)